Polityka Prywatności

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach gromadzenia i wykorzystania danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest SUNSET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Buszka 27/8 30-150 Kraków, Polska NIP: 6772439549, EU VAT PL6772439549, REGON: 381823002 reprezentowana przez Jan Gajos
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do potencjalnych Klientów, osób, które zakupiły bilet, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 3. Administrator w związku z przebywaniem Użytkowników w serwisie online zbiera i korzysta także z danych osobowych dotyczących adresu IP, informacji o urządzeniu, nazwy przeglądarki, pamięci podręcznej przeglądarki, danych o lokalizacji, plików cookies, systemu operacyjnego, czasu i sposobu korzystania z usług zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem platnosci@szkolawygranych.pl
 6. Jeśli użytkownik nie zgadza się z polityką prywatności serwisu powinien natychmiast wyjść ze strony serwisu, usunąć pliki cookies i nie odwiedzać więcej serwisu, oraz nie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Sunset Solutions Sp. z o.o.
 7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików cookies poprzez przeglądarkę internetową swojego urządzenia.
 8. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług określonych w Regulaminie Serwisu szkolawygranych.pl wykorzystując takie dane osobowe jak: Imię, Nazwisko, adres poczty elektronicznej czy indywidualny login do konta w serwisie.
 9. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 10. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, poprzez kontakt: platnosci@szkolawygranych.pl.
 11. Klient będący osobą, której dane osobowe dotyczą korzysta z następujących praw: a)prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych; b)prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; c)prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności, d)prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; e)prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych); f)prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; h)prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody
 12. Poprzez podanie swoich danych osobowych w celu: założenia konta w serwisie, zakupu produktów oraz usług Sunset Solutions Sp. z o.o., uruchomienia subskrypcji bezpłatnego newslettera na podany adres poczty elektronicznej lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Sunset Solutions Sp. z o.o., oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sunset Solutions Sp. z o.o.
 13. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi swobodny dostęp do danych osobowych, możliwość ich zmiany, wielokrotne poprawianie oraz ich usunięcie. Czynności te mogą zostać wykonane poprzez Konto Użytkownika.
 14. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w każdym czasie poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: platnosci@szkolawygranych.pl
 15. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usług lub cofnięcie zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych w tym również tych wykorzystywanych do prawidłowego jej wykonywania przez Administratora może spowodować usunięcie konta Użytkownika
 16. Sunset Solutions Sp. z o.o., nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 17. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 18. Sunset Solutions Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
 19. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących Polityki Prywatności oraz korzystania z usług Administratora prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: platnosci@szkolawygranych.pl