Regulamin

 1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze szkolenia Szkoła Wygranych 2025, strony szkolawygranych.pl oraz subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów. Sprzedającym jest SUNSET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Buszka 27/8 30-150 Kraków, Polska, KRS: 0000758140, NIP: 6772439549, EU VAT PL6772439549, REGON: 3818230
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu: +48 517 315 011 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: platnosci@szkolawygranych.pl
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług i szkoleń oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest uzyskanie informacji o szkoleniu Szkoła Wygranych 2025, oraz rozpoczęcie procesu zakupu biletów.
 5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sunset Solutions Sp. z o.o. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. Sunset Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 7. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sunset Solutions Sp. z o.o. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 8. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Sunset Solutions Sp. z o.o. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 9. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
 10. Uczestnicy szkoleń i coachingów w Sunset Solutions Sp. z o.o. oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 11. Umowa o świadczenie usług Sunset Solutions Sp. z o.o. może być zawarta poprzez zakup biletu bezpośrednio ten portal oraz strony firm zajmujących się sprzedażą biletów, na które przekierowany zostanie z tej strony.
 12. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Zwrot środków za zakupiony bilet możliwy jet wyłącznie w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 14 niniejszego regulaminu.
 13. Sunset Solutions Sp. z o.o. może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest wtedy możliwy.
 14. Sunset Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, kataklizm, pandemia, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie lub wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę.
 15. Sunset Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów prowadzących dane szkolenie lub osób występujących jako goście na szkoleniu/konferencji, jeśli występ danego trenera nie jest możliwy z powodów niezależnych od Sunset Solutions Sp. z o.o. (w szczególności choroba, problem z dojazdem na szkolenie, kataklizm, pandemia, śmierć etc.).
 16. Sunset Solutions Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nieodpłatną usługę wysyłania na adres elektroniczny listu elektronicznego w postaci wybranego z oferty Usługodawcy biuletynu, zwanego dalej „Newsletterem”.
 17. W celu prawidłowego korzystania z usługi Newslettera wymagane jest połączenie z siecią internet i posiadanie adresu elektronicznego.
 18. Sunset Solutions Sp. z o.o. oświadcza, że w ramach świadczenia usług, Uczestnik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Uczestnik akceptując treść niniejszego regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
 19. Poprzez podanie swoich danych osobowych w celu zapisania do newslettera na podany adres poczty elektronicznej lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w serwisie Klient dokonuje akceptacji Polityki Prywatności, zawartej pod adresem: https://szkolawygranych.pl/prywatnosc.html. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Sunset Solutions Sp. z o.o., oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sunset Solutions Sp. z o.o.
 20. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newslettera lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w każdym czasie poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: platnosci@szkolawygranych.pl.
 21. Reklamacje, dotyczące usługi newslettera można zgłaszać przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: platnosci@szkolawygranych.pl. Reklamacja powinna zawierać adres elektroniczny Uczestnika, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Uczestnika. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Uczestnika, na co wyraża on zgodę.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 23. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Sunset Solutions Sp. z o.o.
 24. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.