Regulamin

 1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze szkolenia Szkoła Wygranych 2023, strony szkolawygranych.pl oraz subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisach produktów. Sprzedającym jest SUNSET SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jana Buszka 27/8 30-150 Kraków, Polska, KRS: 0000758140, NIP: 6772439549, EU VAT PL6772439549, REGON: 3818230
 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu +48 517 315 011 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: j.gajos@wyzwanie90dni.pl
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług i szkoleń oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest uzyskanie informacji o szkoleniu Szkoła Wygranych 2023, oraz rozpoczęcie procesu zakupu biletów.
 5. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu.
 6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sunset Solutions Sp. z o.o. oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. Sunset Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 7. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Sunset Solutions Sp. z o.o. oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 8. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach uczestnik otrzyma wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Sunset Solutions Sp. z o.o. nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 9. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.
 10. Uczestnicy szkoleń i coachingów w Sunset Solutions Sp. z o.o. oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 11. Umowa o świadczenie usług Sunset Solutions Sp. z o.o. może być zawarta poprzez zakup biletu bezpośrednio ten portal oraz strony firm zajmujących się sprzedażą biletów, na które przekierowany zostanie z tej strony.
 12. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Zwrot środków za zakupiony bilet możliwy jet wyłącznie w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 14 niniejszego regulaminu.
 13. Sunset Solutions Sp. z o.o. może poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia, w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest wtedy możliwy.
 14. Sunset Solutions Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, kataklizm, pandemia, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie lub wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 16. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Sunset Solutions Sp. z o.o.
 17. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.